Uitleenvoorwaarden

Ouderenwinkel Noordwijk is een uitleenpunt van VEGRO VERPLEEGARTIKELEN B.V. hierdoor zijn erbij het tekenen van het uitleenformulier de uitleenvoorwaarden van VEGRO VERPLEEGARTIKELEN B.V. van toepassing.

VEGRO VERPLEEGARTIKELEN B.V.: UITLEENVOORWAARDEN

 

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitleenovereenkomst tussen Vegro Verpleegartikelen B.V., gevestigd te Lisse, hierna te noemen: "Vegro", en cliënt met betrekking tot de uitleen van een hulpmiddel, hierna te noemen: “Artikel” door Vegro aan cliënt. 
2. Afwijkingen op deze uitleenvoorwaarden zijn alleen geldig als deze tussen partijen schriftelijk in de uitleenovereenkomst zijn overeengekomen. 
3. Een artikel komt alleen in aanmerking voor uitlening indien zij als zodanig expliciet is vermeld in de Regeling Zorgverzekering artikel 2.12 of artikel 2.17.

 

Aanvang uitleenovereenkomst, duur en einde uitleenovereenkomst

4. De uitleenperiode van een Artikel gaat in op de dag waarop het Artikel door Vegro aan de cliënt in bruikleen verstrekt wordt. 
5. De uitleenperiode van een Artikel is maximaal 13 weken. Verlenging van de uitleenperiode aansluitend aan deze periode tot 26 weken is uitsluitend met instemming van Vegro mogelijk. Het verzoek hiertoe dient bij Vegro door cliënt gedaan te worden. 
6. De uitleenovereenkomst eindigt zodra cliënt het Artikel aan Vegro retourneert. 
7. Indien blijkt dat door cliënt, of door derde, doelbewust onjuiste informatie is verstrekt ten einde een Artikel in bruikleen te krijgen, kunnen de kosten voor het in bruikleen verstrekte hulpmiddel in rekening worden gebracht bij de cliënt. 
8. Indien cliënt het Artikel niet overeenkomstig de bestemming c.q. op zorgvuldige wijze gebruikt, heeft Vegro te allen tijde het recht de uitleenovereenkomst te beëindigen en het Artikel op te halen, een en ander op kosten van cliënt. 
9. Indien het Artikel niet binnen 26 weken door cliënt aan Vegro wordt geretourneerd, kan aansluitend aan de uitleenovereenkomst een verhuurovereenkomst tussen Vegro en cliënt worden aangegaan. De huurprijs en huurvoorwaarden zijn op de voorzijde van de uitleenovereenkomst vermeld. Voorts gelden de onderstaande voorwaarden.

 

Kosten & voorwaarden bij huur

10. De kosten, zoals opgenomen op de voorzijde van de uitleenovereenkomst, welke verbonden zijn aan het voorrijden (waaronder de spoedtoeslag), het plaatsen en het ophalen van een Artikel dienen door cliënt op het afleveradres aan Vegro contant betaald te worden bij aflevering of het moment van ophalen van een Artikel door Vegro. 
11. Bij verhuur geldt dat de huursom per 4 weken wordt berekend en per 4 weken moet worden voldaan binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur. Bij berekening van de verschuldigde huur zal elke achtste dag als een nieuwe week gelden. 
12. Afhankelijk van het type Artikel kan per gehuurd Artikel direct bij levering een borg in rekening worden gebracht. 
13. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door Vegro moeten worden gemaakt ter bewaring c.q. uitoefening van haar rechten jegens de huurder komen voor rekening van de huurder. Ingeval van niet tijdige betaling van openstaande facturen zullen de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het openstaande bedrag bedragen. 
14. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, of indien naar het oordeel van Vegro de verstrekte hulpmiddelen niet op zorgvuldige wijze worden gebruikt, heeft Vegro te allen tijde het recht de overeenkomst van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Na deze beëindiging is Vegro zonder meer gerechtigd de hulpmiddelen welke onvervreemdbaar eigendom van Vegro zijn direct terug te nemen. De persoon die de artikelen verstrekt heeft gekregen verplicht zich onherroepelijk zijn medewerking te verlenen indien Vegro genoodzaakt is tot terugname van haar eigendommen.

 

Verplichtingen cliënt

15. Cliënt zal adreswijzigingen en/of wijzigingen in de persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op de gebruiksduur van het hulpmiddel direct doorgeven aan Vegro. 
16. Cliënt zal het Artikel uitsluitend in overeenstemming met de bestemming, de gebruiksaanwijzing en instructies gebruiken. 
17. Cliënt zal het Artikel in goede staat houden. 
18. Cliënt zal geen veranderingen aan het Artikel aanbrengen of reparaties aan het Artikel laten verrichten door een ander dan Vegro. 
19. Cliënt zal als het Artikel beschadigd raakt door een oorzaak die cliënt toe te rekenen is of als er schade is ontstaan door brand, verlies of diefstal de schade aan Vegro vergoeden. 
20. Cliënt zal een Artikel gereinigd retourneren. Indien cliënt het Artikel niet gereinigd retourneert, zal cliënt Vegro de kosten van schoonmaak vergoeden, met een minimum van Euro 25. 
21. Cliënt zal zonder schriftelijke toestemming van Vegro het Artikel niet vervreemden, verpanden of in bruikleen geven aan derden.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

22. Voor plaatsing van een Artikel bij cliënt c.q. gebreken met betrekking tot een Artikel heeft Vegro een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van Vegro. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de wederpartij jegens Vegro beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval. Vegro is nimmer aansprakelijk voor andere c.q. enige indirecte schade. 
23. Cliënt vrijwaart Vegro tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de uitleenovereenkomst zorgdragen.

 

Slotbepaling

24. Op de uitleenovereenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Vegro en cliënt ontstaan zullen voor zover niet in der minne op te lossen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘sGravenhage.